Úvod

NAŠE MŠ je jednotřídní - heterogenní, věkově smíšená.

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:15

Učitelky mateřské školy Jaroslava Šťovíčková a Soňa Rolečková se svým chováním, profesionálním jednáním, vzájemnou komunikací, individuálním a citlivým přístupem podílí na vytváření příjemné a radostné atmosféry v MŠ.

MŠ nabízí dětem různorodé a pestré aktivity odpovídající věku, schopnostem a zájmům dětí. Hlavním cílem je uspokojování individuálních potřeb dítěte, jeho tvůrčích schopností, estetického cítění a zdravého sebevědomí. Ve výchovně-vzdělávacím procesu převládá spontánní hra a prožitkové učení. Podporujeme a posilujeme spolupráci s rodiči, připravujeme pro děti a rodiče společná zábavná, sportovní odpoledne, besídky, dílničky a jiná setkávání. Kulturní a estetické cítění nám zpestřují divadelní, loutková a hudební představení v MŠ.

 

Věkově smíšené třídy a jejich výhody:

 • společné soužití mladších a starších dětí rozvíjí partnerství, kamarádské vztahy, sounáležitost, soucítění, ohleduplnost, vzájemnou toleranci a pomoc pomáhat mladším, slabším a znevýhodněným
 • podporují vzájemnou důvěru
 • umožňují větší prostor pro spolupráci
 • vytváří rychlejší socializaci dítěte
 • nové děti se lépe adaptují, protože nevstupují do třídy více plačících dětí, tak jako je to v homogenních třídách(stejného věku)
 • přirozeně motivují k osobnostnímu rozvoji dítěte, mladší děti mají vzor ve starších dětech a mají potřebu dosahovat větších výkonů
 • přirozeně vytvářejí vztahy pro budoucí osobní život
 • podněcují ke spolupráci a pomoci starších dětí v sebeobslužných, hygienických a pracovních návycích
 • podporují správné stravovací a stolovací návyky
 • děti si mezi sebou přirozeně předávají zkušenosti a získávají nové znalosti
 • starší děti se učí převzít určitou míru zodpovědnosti v chování a postojích
 • mladší děti se učí nápodobou respektovat pravidla a chování ve společnosti
 • věkově odlišné skupiny ovlivňují kladně rozvoj řeči dítěte
 • více prostoru pro individuální přístup s předškoláky( příprava do ZŠ) i s ostatními dětmi jiných věkových skupin

SOUŽITÍ V RŮZNORODÉ VĚKOVÉ SKUPINĚ JE NAPROSTO PŘIROZENÉ !

 


Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.