Úvod

Důležité informace

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, jejímž zřizovatelem je Obec Lukavice, sídlí v jedné budově. Proto je také většina akcí společná všem dětem z MŠ a ZŠ. Propojení a spolupráce mateřské školy se základní školou je výhodou při bezproblémovém přechodu předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ.

Mateřskou školu v tomto roce navštěvuje 26 dětí. Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu. Dětský nábytek v prostorách MŠ je přizpůsoben věku dětí a je zcela obnoven. Školka je vybavena novým sociálním zařízením. Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Ke škole přiléhá školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami, domečky a altánem. Součástí zahrady je velký prostor pro míčové a jiné pohybové hry a okrasná zahrada, využívaná při hodinách prvouky a přírodovědy.

K zabezpečení stravování dětí MŠ a žáků ZŠ slouží školní jídelna, kde se stravují i pracovníci školy.

Od školního roku 2007/2008 se žáci vzdělávají dle ŠVP Školička. ZŠ je určena žákům 1. -5. ročníku, je dvoutřídní. Třídní učitelkou v 1. a 2. roč. je Mgr. Ivana Hlaváčková a třídní učitelkou ve 3., 4. a 5. ročníku je Mgr.Alena Kroužková, která je zároveň ředitelkou školy. Anglický jazyk ve 3. - 5. ročníku, PV a VV vyučuje Jana Kholová. Tělesnou výchovu, prvouku ve 3. ročníku a přírodovědu vyučuje paní učitelka Iva Pátková, která je zároveň vychovatelkou školní družiny. 

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje základní školu 14 žáků. Jedna žákyně dojíždí do naší školy z Panské Habrové, ostatní žáci jsou z Lukavice.

Od školního roku 2022/2023 je ZŠ zapojena do programu EU - JAK. Tento program poskytuje finanční prostředky na inovativní vzdělávání a umožňuje zakoupit potřebné pomůcky. 

Předškolní děti a žáci 1. a 2. ročníku mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka. Klub deskových her je určen všem žákům ZŠ, kteří mají zájem.

V rámci tělesné výchovy absolvují žáci všech ročníků a předškolní děti kurz plavání. Pravidelně jezdíme na dopravní hřiště, kde se naši žáci zdokonalují v jízdě na kole a učí se v praxi pravidlům silničního provozu. Ve třídách a v družině  jsou počítače s internetem a kvalitními výukovými programy.

Pro žáky připravujeme každým rokem řadu akcí, při kterých spolupracujeme s mateřskou školou a rodiči dětí. Například: Veselé odpoledne, Mikulášská nadílka, vánoční a jarní besídky, masopustní průvod. Navštěvujeme divadelní představení, začleňujeme projektová vyučování, pořádáme exkurze a školní výlety. O veškerém dění ve škole informuje školní časopis "Dráček" vydávaný 2krát ročně.